MSPOD PATRONATEM

DEKLARACJA O STOSOWANIU ADR ADR DEKLARACJA O STOSOWANIU

Społeczna Rada ADR
przy Ministrze Sprawiedliwości

DEKLARACJA O STOSOWANIU MEDIACJI I INNYCH ADR DLA KANCELARII PRAWNYCH

Oświadczamy, że prawnicy naszej kancelarii mają odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod ADR. Prawnicy naszej kancelarii w sprawach, w których uznają to za celowe z punktu widzenia interesu klienta, poinformują klienta o istocie i zasadach mediacji lub innych ADR oraz korzyściach z nich płynących. Prawnicy naszej kancelarii przedyskutują z klientem możliwość zastosowania mediacji lub innych ADR w konkretnym przypadku, w taki sposób, aby powziął on w pełni świadomą decyzję, co do wyboru sposobu rozwiązania sporu.

pobierz formularz

DEKLARACJA O STOSOWANIU MEDIACJI i INNYCH ADR DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

W przypadku zaistnienia sporu między naszą organizacją a innym podmiotem gospodarczym, zobowiązujemy się do  rozważenia możliwości zastosowania  mediacji lub innych metod ADR, przed lub zamiast wniesienia sprawy do sądu. Jeżeli którakolwiek ze stron sporu uzna, że zastosowanie mediacji lub innych ADR,  nie jest celowe lub nie przyniosło satysfakcjonującego rozwiązania, może wnieść sprawę do sądu.

pobierz formularz

Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Deklaracja o stosowaniu mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)

Uzasadnienie

Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości ("Społeczna Rada ADR") w celu upowszechnienia idei polubownego rozwiązywania sporów wśród podmiotów gospodarczych oraz wśród kancelarii prawnych opracowała „Deklarację o stosowaniu mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)”.

Mediacja charakteryzuje się tym, że jest metodą stosunkowo szybką i nie wiąże się z wysokimi kosztami postępowania. Ze względu na swoje cechy takie jak poufność i nieformalność w sposób szczególny nadaje się do rozwiązywania sporów gospodarczych. Dzięki częstemu uczestnictwu w negocjacjach idea mediacji powinna być bliska przedsiębiorcom. Mediacja jest bowiem rodzajem negocjacji wspomaganych przez mediatora. Mediacja opiera się na autonomii stron, co oznacza, że przedsiębiorcy biorący udział w postępowaniu sami mogą dostosowywać tę metodę do swoich potrzeb i możliwości. Ponadto przedsiębiorcy mają wpływ na wynik postępowania, gdyż to od nich zależy, czy do ugody dojdzie i jaki będzie jej kształt.

Mediacja, nawiązując do elementarnych zasad w stosunkach społecznych i gospodarczych, odchodzi od tradycyjnego wymierzania sprawiedliwości przez sądy na rzecz sprawiedliwości indywidualnej i rozwiązań uzgadnianych na przez samych zainteresowanych. To wymaga zmiany świadomości i nastawienia w podejściu do rozwiązywania sporów przez wszystkie podmioty w niej uczestniczące. Zmiany w świadomości wśród ewentualnych uczestników mediacji nie dokonują się same, ale są stymulowane przez upowszechnianie idei mediacji, wprowadzanie określonych zmian legislacyjnych oraz edukację w tym zakresie.

Szersze zastosowanie mediacji wymaga działań na wielu płaszczyznach, zarówno przez instytucje rządowe i organizacje pozarządowe, jak i przez wymiar sprawiedliwości oraz instytucje zajmujące się mediacją. Poza działaniami natury ogólnej konieczne jest podjęcie konkretnych inicjatyw, w ślad za przykładem wielu krajów europejskich i pozaeuropejskich, mających na celu upowszechnienie mediacji w stosunkach gospodarczych. Przykładem takich działań jest inicjatywa publicznej deklaracji o stosowaniu mediacji lub innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Zgodnie z nią podmioty gospodarcze i kancelarie prawne, a także np. instytucje publiczne, organy administracji itp., składają publiczne zobowiązanie, w którym deklarują, że będą podejmować próby rozwiązywania sporów z wykorzystaniem metod polubownych, traktując wnoszenie sporów do sądów jako ostateczność. Na przykład zgodnie z treścią zobowiązania „Pledge to ADR” zainicjowanego przez International Institute For Conflict Prevention and Resolution (CPR) w Stanach Zjednoczonych podmioty, które je złożyły, rozważają w każdym przypadku przed wniesieniem sprawy do sądu, czy zastosowanie metod ADR jest możliwe, a jeżeli ta ocena jest pozytywna, to zobowiązują się do zaproponowania drugiej stronie sporu zastosowania takiej metody. Z inicjatywy CPR ponad 4000 dużych amerykańskich przedsiębiorstw podpisało „Pledge to ADR”. International Trademark Association promuje deklarację dla podmiotów będących właścicielami znaków towarowych w celu ograniczenia kosztów postępowań sądowych oraz uniknięcia długich, skomplikowanych, niepewnych co do wyniku, a także niekorzystnych z punktu widzenia wizerunku przediębiorców, postępowań.

Deklaracje o stosowaniu ADR są również popularyzowane przez rządy niektórych krajów. Na przykład w 2001 r. rząd brytyjski rekomendował wszystkim instytucjom rządowym złożenie zobowiązania do ADR polegającego na tym, że zanim sprawa zostanie przekazana do sądu, instytucje te podejmą próby rozwiązania sporu w drodze mediacji lub arbitrażu. Ta decyzja przyniosła wzrost zastosowania przede wszystkim mediacji, bo chociaż ma ona w tych sporach charakter dobrowolny, to 27% stron poddaje się tej metodzie. Ponadto, efektywność mediacji okazała się bardzo wysoka, gdyż prawie w 90% spraw zawierano ugody.

We Francji deklaracja o stosowaniu mediacji została zainicjowana przez Ministra Gospodarki oraz Francuską Izbę Handlu, a przyrzeczenie podpisało ponad 50 dużych przedsiębiorstw.

Oprócz podmiotów gospodarczych oraz instytucji rządowych deklaracja jest także składana przez kancelarie prawne, które zobowiązują się do tego, że ich prawnicy będą mieć wiedzę w zakresie mediacji i innych ADR, będą informować i rozważać z klientami możliwość zastosowania alternatywnych wobec postępowania przed sądem, polubownych metod rozwiązywania sporów.

Z tych względów Społeczna Rada ADR, mając przede wszystkim na względzie promocję mediacji, zachęca do wyrażania opinii na temat inicjatywy składania deklaracji o stosowaniu mediacji. Na kolejnych stronach tej witryny przedstawiamy propozycje treści deklaracji dla podmiotów gospodarczych i dla kancelarii prawnych.